Statut Fundacji Serca Kreacja

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą  Fundacja Serca Kreacja, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Joannę Idzikowską oraz Krystiana Idzikowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Wieczorka  w Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach z dnia 29.03.2021 r., Rep. A 3388/2021

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. oświaty.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnowskie Góry

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura w kraju i przedstawicielstwa za granicą. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 4

Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 5

Cel i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

a)      wspieranie edukacji dzieci i młodzieży i rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

b)      wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji;

c)      działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy;

d)      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

e)      promowanie demokratycznego podejścia do edukacji i wspieranie edukacji demokratycznej, edukacji domowej i wszelkich programów edukacyjnych mających na celu wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji

f)       Promowanie i organizacja wolontariatu;

g)      Wspieranie nauki i twórczych inicjatyw zachęcających do zdobywania wiedzy;

h)      Działalność charytatywna;

i)        Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia edukacyjnego,

j)        Promowanie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji,

k)      Współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

l)        Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w nauce,

m)    propagowanie wśród rodziców i dzieci wiedzy o charakterystycznych cechach edukacji domowej oraz o zaletach kształcenia dzieci w domu,

n)       informowanie rodziców o prawnych aspektach nauczania domowego, przede wszystkim o procedurze uzyskiwania zgody na spełnianie przez dziecka obowiązku szkolnego poza szkołą, a także o zobowiązaniach ciążących na rodzicach, którzy nauczają dzieci w domu,

o)       udzielanie rodzicom merytorycznej pomocy w znalezieniu odpowiedniej szkoły dla dziecka, które rodzice chcą nauczać w domu, a także w uzyskiwaniu zezwolenia na nauczanie domowe oraz przygotowywaniu dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą do przystąpienia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

p)       wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

§ 6

1.       Cele Fundacji są realizowane poprzez:

a)      Promowanie edukacji domowej,

b)      Promowanie indywidualnego podejścia do edukacji dzieci i młodzieży

c)      Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń w zakresie objętym celami Fundacji;

d)       organizowanie kursów, wykładów, spotkań, konferencji i specjalistycznych szkoleń dla osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji;

e)       organizowanie konkursów i rankingów promujących cele statutowe Fundacji;

f)        organizowanie kampanii społecznych i kiermaszów w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji;

g)      prowadzenie merytorycznych programów i szkoleń w tym w formie e-learningowej;

h)      współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, sektorem prywatnym oraz osobami fizycznymi działającymi i zainteresowanymi działaniem w zakresie objętym celami Fundacji;

i)        działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;

j)         przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism, broszur, folderów dotyczących celów statutowych Fundacji;

k)       działania aktywizujące wolontariat w ramach celów Fundacji;

l)         prezentowanie i promowanie celów statutowych Fundacji w mediach społecznościowych i innych środkach masowego przekazu.

m)    Działalność eventowa związana z celami fundacji.

n)      Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w nauce.

 

 

§ 7

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja w szczególności może:

a) prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie określonym w niniejszym Statucie oraz w Ustawie; b) współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji;

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych.

 

 

§ 8

Majątek i dochody Fundacji

1.      Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych), na który składa się wpłata Fundatora Joanny Idzikowskiej w wysokości 5.500 zł oraz fundatora Krystiana Idzikowskiego w wysokości 5.500 zł.

2.      Dodatkowo majątek Fundacji stanowią środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jej Statutem.

3.       Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 6.000 zł.


Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) dotacji i subwencji;

2) wpłat środków pieniężnych przez Fundatora;

3) środków publicznych;

4) spadków i darowizn;

5) kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego;

6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

7) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;

8) zysku z lokat w bankach,

9) dochód z prowadzonej działalności

10) dochody z organizacji konferencji, szkoleń i sprzedaży towarów i usług,

11) dochody z wydawnictw, publikacji, sprzedaży książek,

12) dochody z działalności eventowej,

 

§ 9

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności Fundacji w kolejnym okresie.

 

§ 10

Działalność gospodarcza fundacji

 

 

1.      Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

·         wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

·         wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

·         wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

·         pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

·         działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

·         działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD.59.11.Z);

·         Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.12.Z

·         Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z

·         działalność portali internetowych (PKD.63.12.Z);

·         pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.63.99.Z);

·         pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);

·         artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD.90.03.Z);

·         badanie naukowe i prace rozwojowe w dziadzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD.72.20.Z);

·         działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD.82.30.Z);

·         działalność wspomagająca edukację (PKD.85.60.Z);

·         nauka języków obcych (PKD 85.59.A)

·         pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.85.59.B);

·         sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

·         pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

·         Działalność agencji reklamowych 73.11.7

·         Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.51.Z

·         Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.52.Z

·         Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z)

·         Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z).

 

2.      Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

3.  Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

4.  Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może polegać na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

5.  Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.  Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

§ 11

Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Organy Fundacji

1.    Organami Fundacji są:

a)  Zarząd Fundacji,

b)  Fundatorzy

§ 13

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się od  jednej do trzech osób, w tym: Prezesa Fundacji i jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Członkami pierwszego Zarządu są: Joanna Idzikowska – Prezes Zarządu, Krystian Idzikowski Członek Zarządu, Mariola Misiorowska Członek Zarządu

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.

5. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

6.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy

a)      reprezentacja Fundacji na zewnątrz

b)      przygotowywanie programów działania Fundacji,

c)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

d)      przygotowanie projektu budżetu Fundacji,

e)      przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji.

f)     sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;

g)   Ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

h)   Odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji;

i)   Podejmowanie decyzje o przystąpieniu przez Fundację do spółek i fundacji;

j)   występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

k)   udzielanie konsultacji w przedmiocie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

l)   uchwalanie regulaminu i aktów wewnętrznych Fundacji.

 

                                                                          § 14

1. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

3. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem:

a)   odwołania przez Fundatora,

b)   śmierci członka Zarządu,

c)   złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,

 

 

§ 15

1. W razie potrzeby, Zarząd Fundacji może powołać biuro Fundacji, dla celów obsługi administracyjnej funkcjonowania Fundacji, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu w przypadku, gdy Zarząd składa się z dwóch członków Zarządu – decydujący głos ma Prezes Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:

a. powołanie i odwoływanie członków Zarządu

b. zmiana Statutu Fundacji;

c. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej i preliminarza kosztów działalności Fundacji;

d. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji;

e. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu;

f. ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu.

 

§ 17

Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Wejście Fundatora do Zarządu następuje z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o wejściu do Zarządu Fundacji.

 

§ 18
Łączenie Fundacji

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony.

2. Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu.

4. W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji.

5. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, po uprzednim ich przedstawieniu i uzyskaniu akceptacji Fundatora.


§ 19
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoba/osoby wskazane przez Fundatora.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone do celów Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek wskazuje Fundator.


§ 20
Postanowienia końcowe

1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji prywatnoprawnych.

 3.Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE oczyszczania stali nierdzewnej


PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY


Cel fundacji: Szkoła online na miarę XXI wieku.

Statut Fundacji

Polityka prywatności

Logo Fundacja Serca Kreacja

Kontakt
Masz pytania?
Chcesz zostać sponsorem Fundacji?
Napisz do nas!

fundacja@sercakreacja.pl
Copyright © 2021 - 2022 - All rights reserved.